ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

         Կազմակերպությունների գերակշիռ մասն իրենց հաշվեկշում ունեն սարքավորումներ, որոնք կազմակերպության համար հանդիսանում են հիմնական միջոցներ։ Ժամանակի ընթացքում կազմակերպությունում կարիք է առաջանում դրանց գնահատման կամ վերագնահատման։

         «ԱՎՅԱՆ» ընկերությունը իրականացնում է ցանկացած սարքավորման անկախ գնահատում և վերագնահատում։ Մեր մասնագետներն իրականացնում են հաստոցների, մեքենաների, ուժային ագրեգատների, հոսքագծերի, համակարգչային տեխնիկայի, հատուկ սարքերի և այլ սարքավորումների տեղազննում, ֆիզիկական վիճակի ուսումնասիրություն, շուկայական կամ շուկայական արժեքից տարբերվող արժեքի գնահատում։
        Սարքավորումների շուկայական արժեքը հիմնականում գնահատվում է հետևյալ գործառույթների իրականացման համար ՝

 • սարքավորումները իրավաբանական անձի կանոնադիր կապիտալ ներդնելու,
 • ներդրումային ծրագրերի մշակման,
 • հիմնական միջոցների վերագնահատման,
 • հիմնական միջոցների դուրս գրման, երբ դրանց հետագա շահագործումն անհնար է կամ աննպատակահարմար (կախված դրանց մաշվածությունից),
 • առք ու վաճառքի գործարքների,
 • սարքավորումների գրավադրման,
 • վարձակալության կամ լիզինգի պայմանագրեր կնքելիս,
 • ապահովագրության և այլն։

         Սարքավորումները շարժական գույքի մաս են կազմում, հետևաբար սարքավորումների գնահատումն իրականացվում է շարժական գույքի գնահատման դրույթներին համապատասխան։

         Ի տարբերություն այլ գնահատման տեսակների, սարքավորումների գնահատումը ամենաբազմաբնույթ գնահատման տեսակն է, քանի որ այն ներառում է ինչպես լայն տարածում ունեցող, այնպես էլ նեղ մասնագիտական և ունիկալ սարքերի գնահատում։ Սարքավորումների որոշ տեսակների համար բնորոշ է յուրահատուկ շուկա։ Դրանք հիմնականում այն սարքերն ու սարքավորումներն են, որոնք ունեն սահմանափակ թվով օգտագործողներ, և որոնք չեն վաճառվում բաց շուկայում։ Օրինակ՝ բջջային կապի սարքավորումները, նավիգացիոն սարքերը, հանքերում օգտագործվող հատուկ տեխնիկան, հիդրոէլեկտրակայաններում օգտագործվող տուրբինները, գեներատորները և այլն։
Սարքավորումներ հասկացությունը շատ լայն է, այն իր մեջ ներառում է բազում սարքեր՝ սկսած համակարգչային տեխնիկայից մինչև հոսքագծեր և հաստոցներ, ինչպես նաև՝

 • մեքենաներ,
 • տեխնոլոգիական համակարգեր և հոսքագծեր,
 • հատուկ սարքեր,
 • շինարարական սարքավորումներ և տեխնիկա,
 • առևտրային սարքավորումներ,
 • համակարգչային տեխնիկա,
 • գրասենյակային տեխնիկա,
 • կենցաղային տեխնիկա,
 • ուժային ագրեգատներ,
 • գործիքներ և այլն։

         Մեր ընկերությունը սարքավորումների գնահատումն իրականացնում է Գնահատման միջազգային ստանդարտների (IVS) դրույթներին համապատասխան։