ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ

Մեր կայքի այս բաժնում տեղադրված են գնահատման, ֆինանսների և հաշվառման ոլորտներն ընդգրկող մասնագիտական գրականություն, ստանդարտներ, նյութեր։

ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ IVS 2017
(անգլերեն) (դիտել)
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ EVS 2016
(անգլերեն) (դիտել)
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ ՀՀՄՍ (IAS)
(հայերեն) (դիտել)
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ ՖՀՄՍ (IFRS)
(հայերեն) (դիտել)
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀՀՀՀՍ
(հայերեն) (դիտել)

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ջ.Պ.Ֆրիդման, Ն. Օրդվեյ «ԵԿԱՄՏԱԲԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ»
(ռուսերեն). (դիտել)
Շեննոն Պ․Պրատտ «ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԱՐԺԵՔԸ»
(ռուսերեն). (դիտել)
Ս.Վ.Գրիբովսկի «ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՐԺԵՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ»
(ռուսերեն). (դիտել)
Ստեփանյան Ս.Շ., Հովհաննիսյան Վ.Փ., Գրիգորյան Ա.Լ. «ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»
(հայերեն). (դիտել)
Ա.Գ.Գրյազնով, Մ.Ա. Ֆեդոտովա «ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ»
(ռուսերեն). (դիտել)
Ս.Ա.Սմոլյակ «ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐԱԴՈՔՍՆԵՐԸ»
(ռուսերեն). (դիտել)
Վ.Եսիպով «ԲԻԶՆԵՍԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ»
(ռուսերեն). (դիտել)
Վ.Պ.Պալամարչուկ «ԲԻԶՆԵՍԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ»
(ռուսերեն). (դիտել)
Վ.Մ.Ռուտգայզեր «ԲԻԶՆԵՍԻ ԱՐԺԵՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ»
(ռուսերեն). (դիտել)
Վ.Ի.Պետրով «ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԱՐԺԵՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ»
(ռուսերեն). (դիտել)