ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

         Գնահատում բառը շատ լայն հասկացություն ունի: Բառացի այն նշանակում է կարծիք “արժեքի” վերաբերյալ։ Մեր դեպքում գնահատումը դա օբյեկտի արժեքի որոշումն է՝ որոշակի դրությամբ, որոշակի նպատակով.
         Գնահատումը օբյեկտի արժեքի որոշմանն ուղղված գործողությունների ամբողջությունն է, որի արդյունքը գնահատողի հիմնավորված կարծիքն է գնահատվող օբյեկտի արժեքի վերաբերյալ՝ գնահատման օրվա դրությամբ։
         Գնահատման օբյեկտներ կարող են հանդիսանալ շենքերն ու շինությունները, հողամասերը, սարքերն ու սարքավորումները, տրանսպորտային միջոցները, ոչ նյութական ակտիվները, ձեռնարկությունները՝ որպես գործող բիզնես և այլ ակտիվներ:

Գնահատման անհրաժեշտություն առաջանում է հետևյալ գործառույթների իրականացման համար՝

 • գույքը իրավաբանական անձի կանոնադիր կապիտալում ներդնելու,
 • գույքի օտարում,
 • հիմնական միջոցների վերագնահատում,
 • ձեռնարկության, կազմակերպության արժեքի որոշում,
 • իրավաբանական անձանց վերակազմավորում, լուծարում,
 • ռազմավարական պլանավորում,
 • գույքի ապահովագրություն,
 • կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառում,
 • գույքի հավատարմագրային կառավարման հանձնում,
 • գույքի գրավադրում,
 • պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի օտարման դեպքերում, բացառությամբ պետական գույքի մասնավորեցման և պետական կամ համայնքային հողերի օտարման դեպքերի,
 • անշարժ գույքը պետության կամ համայնքների կարիքների համար ձեռք բերելու (վերցնելու) դեպքերում,
 • գույքը հիմնադրամներում ներդնելու դեպքերում,
 • գույքի բռնագանձման հետևանքով իրացման դեպքերում,
 • վարձակալության կամ լիզինգի պայմանագրեր կնքելիս,
 • ներդրումային ծրագրերի մշակում,
 • հիմնական միջոցների դուրս գրման՝ երբ դրանց հետագա շահագործումն անհնար է կամ աննպատակահարմար և բազմաթիվ այլ դեպքերում։

ԱՎՅԱՆ ընկերությունը գնահատումը իրականացնում է

 • ՀՀ օրենսդրության,
 • «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի, 
 • ՀՀ անշարժ գույքի գնահատման ստանդարտի, 
 • Գնահատման միջազգային ստանդարտների (IVS) դրույթներին համապատասխան։